POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST
ACTUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk - wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w GDAŃSKU, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628928, NIP 9571087594, REGON 365020250, o kapitale zakładowym w wysokości 7250,00 złotych wpłaconym w całości.

I. PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH
Administrator Danych Osobowych – jeśli wyrazisz na to zgodę – będzie przetwarzał Twoje dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer IP, pliki cookies, a także Twój login i hasło – gdy staniesz się użytkownikiem, któregoś z naszych produktów,
— wyłącznie we wskazanych poniżej, ściśle określonych celach:
1) umożliwienia przejścia w sposób prawidłowy procesu rejestracji i zakupu produktów na naszej platformie;
2) dostarczania, rozwijania i ulepszania oferowanych produktów, treści strony internetowej oraz w celu wsparcia oferowanych usług dla użytkowników, którzy skorzystali z naszych produktów;
3) udzielania zainteresowanym naszymi produktami odpowiedzi na pytania dotyczące naszej działalności;
4) automatycznego zbierania danych dotyczących adresu IP odwiedzających użytkowników pod kątem anonimowego badania ruchu na stronie w celu wyłącznie statystycznym;
5) Administrator Danych Osobowych może korzystać z pomocy osób trzecich świadczących usługi na podstawie umowy – w celu zlecania i przetwarzania płatności, ich siedziby usytuowane są wewnątrz, a także mogą być usytuowane poza terenem Unii Europejskiej, z takim wskazaniem, że podmioty te spełniają wymagania w zakresie wdrożonych rozwiązań chroniących dane osobowe użytkowników oraz zainteresowanych naszymi produktami.
6) informowania o ulepszeniach naszych produktów, treści na witrynach internetowych oraz wydarzeniach i innych materiałach promocyjnych ale tylko wtedy, gdy chcesz otrzymywać tego rodzaju informację.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez nas usługi. Dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody oraz będą używane w celu profilowania tylko, gdy wyrazisz na to zgodę. Nie gromadzimy Twoich danych w celu dalszego odpłatnego przekazywania ich podmiotom trzecim, natomiast w pewnych okolicznościach – wskazanych Tobie wyraźnie – podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Administrator Danych Osobowych poddaje przeglądom i uaktualnianiu stosowanych przez niego środków ochrony danych osobowych.

II. POUCZENIE O TWOICH PRAWACH
Masz pełne prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do Twoich danych osobowych w tym wydawania kopii Twoich danych. Możesz żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz masz prawo do przenoszenia tych danych. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili. . Kontakt z Administratorem Danych Osobowych odbywa się poprzez wskazany powyżej adres – zarówno w formie wiadomości elektronicznej (czesc@actumlab.com), telefonicznie ustnie (tel.+48 574-246-712) bądź w sposób tradycyjny przesyłką pocztową na adres ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk.
Administrator Danych Osobowych bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania udzieli Tobie za darmo informacji w zakresie, o których jako uprawniony zażądasz. Zawsze masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

III. INFORMACJA
Podstawą prawną w/w jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
Ponadto, dane będą przetwarzane, zgodnie ze wskazanymi powyżej celami – przez wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych Osobowych osoby, które obowiązane są do zachowania tajemnicy. Dane przechowywane będą formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla wskazanych powyżej celów – w sposób zapewniający wystarczające gwarancje by przetwarzanie Twoich danych odpowiadało wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
Administrator Danych Osobowych dokonuje okresowego przeglądu danych i zostają one każdorazowo usuwane po Twojej ostatecznej rezygnacji z korzystania z naszych usług potwierdzonej usunięciem swojego konta.
Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.
Administrator w celu ochrony danych osobowych prowadzi należyty nadzór nad ich przetwarzaniem w taki sposób, że zapewnia odpowiednie oprogramowanie antywirusowe, które minimalizuje ryzyko nieoporządzanego wycieku przetwarzanych danych. Zapewnia także odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w środowisku pracy.


Copyright © Actum Lab 2018